పుష్పము, శరణం, గచ్చామి

మీ పూజలు, మీ దేవుళ్ళకు కావాలి బోలెడు పూలు

మేములేందే జరగవు పెళ్ళిళ్ళు పేరంటాలు

 

ఆశ్వీజం వస్తే చాలు ఊరంతా కలకలలు

పెర్చేస్తారు మాతో రంగురంగుల బతుకమ్మలు

 

రాజకీయ నాయకులు, నడిరోడ్డున విగ్రహాలు, చిత్ర పటాలు

అన్నిటికి మరి మేమే అలంకారాలు

 

స్నానాలకు ఖర్చుచేస్తారు ఎన్నో బక్కెట్లు  

గిన్నెలకు, బట్టలకు వాడేస్తారు ఎన్నో గాలన్లు

 

భూమంతట కరువైపోయాయి వర్షాలు

గుర్తుపెట్టుకుని పోయండి మాకు కాసిన్ని నీళ్ళు

 

మనుషులకే వాస్తాయని అనుకోకండి కన్నీళ్ళు

దగ్గరకొచ్చి చూడండి పెట్టుకుని రెండు కళ్ళు…

 

(మా ‘బాస్’ ఆర్డర్ వేస్తె సాయంత్రం వాడిపోయిన మొక్కలకు నీళ్ళు పెట్టిన మరు క్షణం వచ్చి వ్రాసిన కవిత ఇది)

ప్రకృతి - వికృతి

విజు చిలువేరు 27 జూన్ 2020 ఎప్పుడూ మనం ప్రకృతినే దోచుకుంటాం  ఇంకెప్పుడు దాన్నుండి మనం నేర్చుకుంటాం? వృక్షాల్ని నరికి అందమైన ఇల్లు కట్టాం పక్...