మారిపోయింది లోకమంతా

మారిపోయింది లోకమంతా రాములమ్మో 

మనం గూడ మారుదామే చిలకమ్మా 

 

​మారిపోయింది లోకం కాదు నారాయణా 

మారేది మనిషి బుద్ధి ముసలాయనా

 

పంచగట్టి, బుస్కొటేసి బొరుగోట్టిందే 

షార్టులు టీ షర్టులు నేను కొనుకుంటనే

 

చెడ్డి బనీనేసుకుని తిరుగుతనంటవా

సూసుకో అద్దంలా నిన్ను నువ్వు గుర్తుబడ్తవా?

 

మారిపోయింది లోకమంతా రాములమ్మో 

మనం గూడ మారుదామే చిలకమ్మా  

 

మారిపోయింది లోకం కాదు నారాయణా 

మారేది మనిషి బుద్ధి ఓ ముసలాయనా

 

తోలు చెప్పులేసుకుని బొరుగోట్టిందే

నైకి షూజులేసుకొని జాగింగ్జేస్తనే 

 

ఈ శూజులు పోజులు నీకెందుకయ్య 

నడవలేక ఉర్కలేక పడ్తవయ్యా 

 

మారిపోయింది లోకమంతా రాములమ్మో 

మనం గూడ మారుదామే చిలకమ్మా  

 

మారిపోయింది లోకం కాదు నారాయణా 

మారేది మనిషి బుద్ధి ఓ ముసలాయనా

 

ల్యాండ్ లైన్ల మాట్లాడ్తె బోరుగోడుతుందే 

సెల్లుఫొను కొనుక్కొని మాట్లాడ్తనే  

 

నువ్వు మాట్లాడే దంతగూడ ఉత్తి సోల్లు 

కట్ట లేక సస్త నేను నెల నెల నీ సెల్లు బిల్లు  

 

మారిపోయింది లోకమంతా రాములమ్మో 

మనం గూడ మారుదామే చిలకమ్మా

 

మారిపోయింది లోకం కాదు నారాయణా 

మారేది మనిషి బుద్ధి ఓ ముసలాయనా

 

మనూల్లె  టాకీసుకుబోయ్యి బోరుగోడుతుందే 

పట్నంబొయ్యి IMAX ల సీన్మ సూద్దమే 

 

ఎక్కడ సూస్తె ఏందయ్యా ఆ చెత్త సీన్మాలు

పట్నం బోతే అయితయి బోలెడు పైసలు 

 

మారిపోయింది లోకమంతా రాములమ్మో 

మనం గూడ మారుదామే చిలకమ్మా

 

మారిపోయింది లోకం కాదు నారాయణా 

మారేది మనిషి బుద్ధి ఓ ముసలాయనా

 

ఇంటర్నెట్ కేఫుకుబోయ్యి బోరుగోడుతుందే

మంచి Laptop ఒక్కటి మనం కొనుకున్దామే 

 

email సదవడానికి computer ఎందుకు

10 రూపాయిలకు ప్రింట్ ఔటోస్తది ఇంటిముందుకు 

 

మారిపోయింది లోకమంతా రాములమ్మో 

మనం గూడ మారుదామే చిలకమ్మా

 

మారిపోయింది లోకం కాదు నారాయణా 

మారేది మనిషి బుద్ధి ఓ ముసలాయనా

 

అన్నం కూర తిని తిని బోరుగోడుతుందే

Pizza, burgerలు ఆర్డర్ చేద్దమే 

 

తినాడానికి బాగానేవుంటై ఆ pizzaలు 

కడుపుల గడబడ చేస్తాయి చాన రోజులు 

 

మారిపోయింది లోకమంతా రాములమ్మో 

మనం గూడ మారుదామే చిలకమ్మా

 

మారిపోయింది లోకం కాదు నారాయణా 

మారేది మనిషి బుద్ధి ఓ ముసలాయనా

 

ఈ సైట్ అద్దాలు పెట్టుకొని బోరుగోడుతుందే

నల్లద్దాలు పెట్టుకుంటే హీరో లేక్కుంటనే 

 

హీరో ముచ్చటెందో గాని నాకు తెల్వదు

కుక్కలు ఎంటబడతై  ఫోజులు కొట్టొద్దు

 

లోకమంతా మారినా రాములమ్మో 

మనం అసలే మారోద్దే ఓ చిలకమ్మా 

 

వద్దొద్దు మనకీ కొత్త మోజులు 

నిన్ను నన్ను ముంచుతై పరదేశి పోజులు


మరదలు పిల్లా చూపిస్తా నా జిల్లా

ఓ మరదలు పిల్లా చూపిస్తా నా జిల్లా - 2

చూడవే  పిల్లా వరంగల్లు నా జిల్లా! - 2

ఓ మరదలు పిల్లా చూపిస్తా నా జిల్లా -2

చూడవే  పిల్లా వరంగల్లు నా జిల్లా! - 2

 

జీడికల్లు గుడి కాడా లేడి కళ్ళు చూపిస్తా

రాములవారి పాదాలను దగ్గరుండి మొక్కిపిస్తా

డైరెక్టుగా సీతమ్మదర్శనమే జేపిస్తా

డైరెక్టుగా సీతంమనూ... దర్శనమే జేపిస్తా.

 

మరదలు పిల్లా చూపిస్తా నా జిల్లా - 2

చూడవే  పిల్లా వరంగల్లు నా జిల్లా! - 2

 

పెంబర్తి కాడ నీకు బ్రాసు నెమలిని కొనిపెడత

బానపురం గుల్లే నీకు హనుమంతుని చూపిస్తా

జనగాము టేసంలా చాయి తాగిపిస్తా

జనగాము టేసంలా..... మసాల చయనే తాగిపిస్తా

 

మరదలు పిల్లా చూపిస్తా నా జిల్లా - 2

చూడు చూడవే  పిల్లా వరంగల్లు నా జిల్లా! - 2

 

కాజీపేట కాడ నీకు సక్కని గాజులే తొడిపిస్తా

నక్కలగుట్ట తాన నీకు చెక్క బొమ్మలే  కొనిపెడతా

యునివర్సిటీ క్యాంపసంత తిప్పి నీకు చూపెడత

కాకతీయ క్యంపసంతా... తిప్పి నీకు సూపెడ్త

 

మరదలు పిల్లా చూపిస్తా నా జిల్లా - 2

చూడు చూడవే  పిల్లా వరంగల్లు నా జిల్లా! -2

 

హనుకొండ చౌరస్తాల మిర్చి బజ్జి తినపెడ్త

అలంకారు టాకీసుల ఇంగ్లీషు సీన్మనే చూపిస్తా

వేయి తంబల గుడినంత దగ్గరుండి చూపెడత

వేయి తంబల గుడినంతా... దగ్గరుండి చూపెడత

 

మరదలు పిల్లా చూపిస్తా నా జిల్లా - 2

చూడు చూడవే  పిల్లా వరంగల్లు నా జిల్లా! - 2

 

అశోకు హోటల్లో మటను బిర్యాని తినిపిస్తా

గాలక్సీ స్టుడియోలో కలరు ఫోటోలే దిగిపిస్తా

కాలేజుల పోరగాండ్ల కథలన్నీ చూపెడత

కాలేజుల పోరాగండ్లా... కథలన్నీ  చూపెడత

 

మరదలు పిల్లా చూపిస్తా నా జిల్లా - 2

చూడు చూడవే  పిల్లా వరంగల్లు నా జిల్లా! - 2

 

వరంగల్లు టేసను కాడా జార్జేట్ చీరలు కొనిపెడత

బాటా షోరూముల మెరుపు చెప్పులే కొనిపెడత

టాటా షోరూముల లేటెస్టు ఫోనునే ఇప్పిస్త

టాటా షోరూములా... లేటెస్టు ఫోనునే ఇప్పిస్త

 

మరదలు పిల్లా చూపిస్తా నా జిల్లా -౨

చూడు చూడవే  పిల్లా వరంగల్లు నా జిల్లా! - 2

 

రామప్ప గుడికు నిన్ను AC కార్ల తోల్కపోత

బద్రకాలి గుల్లే శాకంబరి చూపెడతా

ఓరుగల్లు ఫోర్టుకాడ కాకతీయ గేటునే చూపిస్తా

ఓరుగల్లు ఫోర్టుకాడ... కాకతీయ గేటునే చూపిస్తా

 

మరదలు పిల్లా చూపిస్తా నా జిల్లా - 2

చూడు చూడవే  పిల్లా వరంగల్లు నా జిల్లా! - 2

 

అడుగుతే నీకోసం చందమామ తెచ్చిపెడతా 

కోరితే నీకోసం కొండలైనా కదిలిపిస్త 

వరంగల్లు మనిషిని నేను మాటమీద నిలబడత 

 

మరదలు పిల్లా చూపిస్తా నా జిల్లా - 2

చూడు చూడవే  పిల్లా వరంగల్లు నా జిల్లా! - ౨

 

సక్కంగుందిరో ఓ బావ నీ జిల్లా - 2

సూపెడితివిరో మరి  ఊళ్లు తిప్పి నీ జిల్లా - 2

 

యునివర్సిటీకి ఫోర్టుకు ఫెమజుగాదు నా జిల్లా

బోలెడంత ప్రేమగల్లది నా తల్లిగారి జిల్లా

మర్యాదకు మారుపేరు నల్లగొండ నా జిల్లా 

మర్యాదకు మారుపెరూ... నల్లగొండ నా జిల్లా

ప్రకృతి - వికృతి

విజు చిలువేరు 27 జూన్ 2020 ఎప్పుడూ మనం ప్రకృతినే దోచుకుంటాం  ఇంకెప్పుడు దాన్నుండి మనం నేర్చుకుంటాం? వృక్షాల్ని నరికి అందమైన ఇల్లు కట్టాం పక్...