ప్రకృతి - వికృతి

విజు చిలువేరు

27 జూన్ 2020


ఎప్పుడూ మనం ప్రకృతినే దోచుకుంటాం 

ఇంకెప్పుడు దాన్నుండి మనం నేర్చుకుంటాం?


వృక్షాల్ని నరికి అందమైన ఇల్లు కట్టాం

పక్షుల గూళ్ళు కొల్ల గొట్టి వాటిని వెళ్ళగొట్టాం 


జంతు చర్మంతో కోటు కుట్టి వేసుకున్నాం

కొన్ని ప్రాణులను సృష్టి నుండే తరిమేసాం


ఎప్పుడూ మనం ప్రకృతినే దోచుకుంటాం 

ఇంకెప్పుడు దాన్నుండి మనం నేర్చుకుంటాం?


సముద్రాన్ని క్షోభపెట్టి చమురెంతో తీస్తాం 

సునామీలాంటి సంక్షోభాలను కొని తెచ్చుకుంటాం  


భూమిని గజాల కొద్దీ పొడిచి నీళ్లు తోడుతాం

తరచూ భూకంప ప్రళయాలకు బలి అవుతాం 


ఎప్పుడూ మనం ప్రకృతినే దోచుకుంటాం 

ఇంకెప్పుడు దాన్నుండి మనం నేర్చుకుంటాం?


కాలుష్యంతో వాతావరణానికే మసి పూసామ్ 

విషవాయువులతో ప్రాణాలనే తీసుకున్నాం 


వికృతమైన చేష్టలతో ప్రకృతితో ఆడుకున్నాం 

దాని తాండవంతో నానా పాట్లు పడుతున్నాం 


ఎప్పుడూ మనం ప్రకృతి నే దోచుకుంటాం 

ఇంకెప్పుడు దాన్నుండి మనం నేర్చుకుంటాం?


తూర్పు - పడమర

ఈ కవిత సగటు మనుషుల గురించి, మిమ్మలి నవ్వించడాని/ఏడిపించడానికి ఓ సగటు మనిషి రాసిన కవిత. ప్రతి పదాన్ని గుచ్చి గుచ్చి పరిశీలించి బుర్ర పాడుచేసుకోకండి. వినండి/చదవండి. మరచిపొండి. అంతే!! 


:::::::ఇక్కడ = అమెరికా. అక్కడ = ఇండియా:::::


ఎక్కడ సెటిల్ అవ్వాలి? ఇండియానా, అమెరికానా?

తేల్చుకోలేక చచ్చిపోతున్నాం ఇక్కడ!


రెండు మూడు పూటలు వంటలక్కడ

రెండు రోజులకొకసారి stove వెలిగితే పండగిక్కడ!


ఎదో విషాదమైతేనే నిశ్శబ్ధంగా ఉంటుందక్కడ

గుండు పిన్ను కింద పడితే panic తో బెదిరిపొతారిక్కడ!


ప్రతి వాడు డాక్టరో ఇంజనీరో అయితీరాల్సిందే అక్కడ

Career విషయం పిల్లలకు 100% ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాల్సిందే ఇక్కడ


Fitness అని చెప్పి కొందరు తిని చావడంలేదు అక్కడ, ఇక్కడ

ఈ విషయంలో తేడా లేదేంటండి ఎక్కడా?


ఇండియానా, అమెరికానా?

తేల్చుకోలేక చచ్చిపోతున్నాం ఇక్కడ!


Birthdayను ఆ రోజే సెలెబ్రేట్ చేసుకుంటారక్కడ

పెళ్లికైనా weekendకే  దొరుకుతుంది ముహూర్తమిక్కడ


కార్యక్రమాన్ని తగ్గట్టు చక్కని బట్టలేసుకుంటారక్కడ

మగవాళ్లకు చాలా eventsకు short టీషీర్ట్ డిఫాల్ట్ ఇక్కడ


మామూలు tea నుండి greenteaకి update అయ్యారక్కడ

కాఫీ తప్ప ఇంకో డ్రింకే తాగారిక్కడ


రోజులు మారాయి … Heart attack వొచ్చినా అంబులెన్సే నీగతి అక్కడ, ఇక్కడ

ఈ విషయంలో తేడా లేదేంటండి ఎక్కడా?

ఇండియానా, అమెరికానా?

తేల్చుకోలేక చచ్చిపోతున్నాం ఇక్కడ!


పరిచయం లేకేపోయిన అన్నా, వదినా అని చక్కగా పలుకరిస్తారక్కడ

సొంత అత్తగారిని కూడా Ms. Olivia అని సంబోధిస్తారిక్కడ


ఇంకా పెద్దవాళ్ళకు గౌరవంఇచ్చి మాట్లాడుతున్నారక్కడ

పిల్లలతో కూడా మాట్లాడేముందు కొద్దీసేపు prepare అవ్వాలిక్కడ


నాలుగేళ్ళకొకసారి vacationకు వెళ్తే గొప్పక్కడ

నాలుగు నెలలకొకసారి బ్రేక్ కావాలి మనవాళ్ళకిక్కడ


షాపులో sale పెట్టారెంటే అవసరం లేకున్నా కొనేస్తున్నారు అక్కడ, ఇక్కడ

ఈ విషయంలో తేడా లేదేంటండి ఎక్కడా?


ఇండియానా, అమెరికానా?

తేల్చుకోలేక చచ్చిపోతున్నాం ఇక్కడ!


మర్యాదగా, పద్దతిగా ఉంటె పిచ్చోడనుకుంటారక్కడ

కొద్దిగా అటు ఇటూ కనిపించినా దూరం జరుగుతారిక్కడ


నవ్వినా, హలో అన్నా ‘నేన్నీకు తెలుసా’ అంటారక్కడ

ఎదుటివాన్ని ‘హాయ్’ అనపోతే ‘uncivilized’ అంటారిక్కడ


18 ఏళ్ళు కుర్రాడు తాగకపోతే ఎగతాళి చేస్తారక్కడ

21 ఏళ్ళు దాటకముందు తాగితే బొక్కలో తోస్తారిక్కడ


Love, break-up. Same-to-same అక్కడ ఇక్కడ

ఈ విషయంలో తేడా లేదేంటండి ఎక్కడా?

…………………………………………………………………………………………...

ఈ కవితను ఎంత పొడుగైన రాయొచ్చు ఇక్కడ.

వినడానికి ఓపిక వుండాలిగా అక్కడ? :)


29 ఆగష్టు 2021

మారిపోయింది లోకమంతా

మారిపోయింది లోకమంతా రాములమ్మో 

మనం గూడ మారుదామే చిలకమ్మా 

 

​మారిపోయింది లోకం కాదు నారాయణా 

మారేది మనిషి బుద్ధి ముసలాయనా

 

పంచగట్టి, బుస్కొటేసి బొరుగోట్టిందే 

షార్టులు టీ షర్టులు నేను కొనుకుంటనే

 

చెడ్డి బనీనేసుకుని తిరుగుతనంటవా

సూసుకో అద్దంలా నిన్ను నువ్వు గుర్తుబడ్తవా?

 

మారిపోయింది లోకమంతా రాములమ్మో 

మనం గూడ మారుదామే చిలకమ్మా  

 

మారిపోయింది లోకం కాదు నారాయణా 

మారేది మనిషి బుద్ధి ఓ ముసలాయనా

 

తోలు చెప్పులేసుకుని బొరుగోట్టిందే

నైకి షూజులేసుకొని జాగింగ్జేస్తనే 

 

ఈ శూజులు పోజులు నీకెందుకయ్య 

నడవలేక ఉర్కలేక పడ్తవయ్యా 

 

మారిపోయింది లోకమంతా రాములమ్మో 

మనం గూడ మారుదామే చిలకమ్మా  

 

మారిపోయింది లోకం కాదు నారాయణా 

మారేది మనిషి బుద్ధి ఓ ముసలాయనా

 

ల్యాండ్ లైన్ల మాట్లాడ్తె బోరుగోడుతుందే 

సెల్లుఫొను కొనుక్కొని మాట్లాడ్తనే  

 

నువ్వు మాట్లాడే దంతగూడ ఉత్తి సోల్లు 

కట్ట లేక సస్త నేను నెల నెల నీ సెల్లు బిల్లు  

 

మారిపోయింది లోకమంతా రాములమ్మో 

మనం గూడ మారుదామే చిలకమ్మా

 

మారిపోయింది లోకం కాదు నారాయణా 

మారేది మనిషి బుద్ధి ఓ ముసలాయనా

 

మనూల్లె  టాకీసుకుబోయ్యి బోరుగోడుతుందే 

పట్నంబొయ్యి IMAX ల సీన్మ సూద్దమే 

 

ఎక్కడ సూస్తె ఏందయ్యా ఆ చెత్త సీన్మాలు

పట్నం బోతే అయితయి బోలెడు పైసలు 

 

మారిపోయింది లోకమంతా రాములమ్మో 

మనం గూడ మారుదామే చిలకమ్మా

 

మారిపోయింది లోకం కాదు నారాయణా 

మారేది మనిషి బుద్ధి ఓ ముసలాయనా

 

ఇంటర్నెట్ కేఫుకుబోయ్యి బోరుగోడుతుందే

మంచి Laptop ఒక్కటి మనం కొనుకున్దామే 

 

email సదవడానికి computer ఎందుకు

10 రూపాయిలకు ప్రింట్ ఔటోస్తది ఇంటిముందుకు 

 

మారిపోయింది లోకమంతా రాములమ్మో 

మనం గూడ మారుదామే చిలకమ్మా

 

మారిపోయింది లోకం కాదు నారాయణా 

మారేది మనిషి బుద్ధి ఓ ముసలాయనా

 

అన్నం కూర తిని తిని బోరుగోడుతుందే

Pizza, burgerలు ఆర్డర్ చేద్దమే 

 

తినాడానికి బాగానేవుంటై ఆ pizzaలు 

కడుపుల గడబడ చేస్తాయి చాన రోజులు 

 

మారిపోయింది లోకమంతా రాములమ్మో 

మనం గూడ మారుదామే చిలకమ్మా

 

మారిపోయింది లోకం కాదు నారాయణా 

మారేది మనిషి బుద్ధి ఓ ముసలాయనా

 

ఈ సైట్ అద్దాలు పెట్టుకొని బోరుగోడుతుందే

నల్లద్దాలు పెట్టుకుంటే హీరో లేక్కుంటనే 

 

హీరో ముచ్చటెందో గాని నాకు తెల్వదు

కుక్కలు ఎంటబడతై  ఫోజులు కొట్టొద్దు

 

లోకమంతా మారినా రాములమ్మో 

మనం అసలే మారోద్దే ఓ చిలకమ్మా 

 

వద్దొద్దు మనకీ కొత్త మోజులు 

నిన్ను నన్ను ముంచుతై పరదేశి పోజులు


మరదలు పిల్లా చూపిస్తా నా జిల్లా

ఓ మరదలు పిల్లా చూపిస్తా నా జిల్లా - 2

చూడవే  పిల్లా వరంగల్లు నా జిల్లా! - 2

ఓ మరదలు పిల్లా చూపిస్తా నా జిల్లా -2

చూడవే  పిల్లా వరంగల్లు నా జిల్లా! - 2

 

జీడికల్లు గుడి కాడా లేడి కళ్ళు చూపిస్తా

రాములవారి పాదాలను దగ్గరుండి మొక్కిపిస్తా

డైరెక్టుగా సీతమ్మదర్శనమే జేపిస్తా

డైరెక్టుగా సీతంమనూ... దర్శనమే జేపిస్తా.

 

మరదలు పిల్లా చూపిస్తా నా జిల్లా - 2

చూడవే  పిల్లా వరంగల్లు నా జిల్లా! - 2

 

పెంబర్తి కాడ నీకు బ్రాసు నెమలిని కొనిపెడత

బానపురం గుల్లే నీకు హనుమంతుని చూపిస్తా

జనగాము టేసంలా చాయి తాగిపిస్తా

జనగాము టేసంలా..... మసాల చయనే తాగిపిస్తా

 

మరదలు పిల్లా చూపిస్తా నా జిల్లా - 2

చూడు చూడవే  పిల్లా వరంగల్లు నా జిల్లా! - 2

 

కాజీపేట కాడ నీకు సక్కని గాజులే తొడిపిస్తా

నక్కలగుట్ట తాన నీకు చెక్క బొమ్మలే  కొనిపెడతా

యునివర్సిటీ క్యాంపసంత తిప్పి నీకు చూపెడత

కాకతీయ క్యంపసంతా... తిప్పి నీకు సూపెడ్త

 

మరదలు పిల్లా చూపిస్తా నా జిల్లా - 2

చూడు చూడవే  పిల్లా వరంగల్లు నా జిల్లా! -2

 

హనుకొండ చౌరస్తాల మిర్చి బజ్జి తినపెడ్త

అలంకారు టాకీసుల ఇంగ్లీషు సీన్మనే చూపిస్తా

వేయి తంబల గుడినంత దగ్గరుండి చూపెడత

వేయి తంబల గుడినంతా... దగ్గరుండి చూపెడత

 

మరదలు పిల్లా చూపిస్తా నా జిల్లా - 2

చూడు చూడవే  పిల్లా వరంగల్లు నా జిల్లా! - 2

 

అశోకు హోటల్లో మటను బిర్యాని తినిపిస్తా

గాలక్సీ స్టుడియోలో కలరు ఫోటోలే దిగిపిస్తా

కాలేజుల పోరగాండ్ల కథలన్నీ చూపెడత

కాలేజుల పోరాగండ్లా... కథలన్నీ  చూపెడత

 

మరదలు పిల్లా చూపిస్తా నా జిల్లా - 2

చూడు చూడవే  పిల్లా వరంగల్లు నా జిల్లా! - 2

 

వరంగల్లు టేసను కాడా జార్జేట్ చీరలు కొనిపెడత

బాటా షోరూముల మెరుపు చెప్పులే కొనిపెడత

టాటా షోరూముల లేటెస్టు ఫోనునే ఇప్పిస్త

టాటా షోరూములా... లేటెస్టు ఫోనునే ఇప్పిస్త

 

మరదలు పిల్లా చూపిస్తా నా జిల్లా -౨

చూడు చూడవే  పిల్లా వరంగల్లు నా జిల్లా! - 2

 

రామప్ప గుడికు నిన్ను AC కార్ల తోల్కపోత

బద్రకాలి గుల్లే శాకంబరి చూపెడతా

ఓరుగల్లు ఫోర్టుకాడ కాకతీయ గేటునే చూపిస్తా

ఓరుగల్లు ఫోర్టుకాడ... కాకతీయ గేటునే చూపిస్తా

 

మరదలు పిల్లా చూపిస్తా నా జిల్లా - 2

చూడు చూడవే  పిల్లా వరంగల్లు నా జిల్లా! - 2

 

అడుగుతే నీకోసం చందమామ తెచ్చిపెడతా 

కోరితే నీకోసం కొండలైనా కదిలిపిస్త 

వరంగల్లు మనిషిని నేను మాటమీద నిలబడత 

 

మరదలు పిల్లా చూపిస్తా నా జిల్లా - 2

చూడు చూడవే  పిల్లా వరంగల్లు నా జిల్లా! - ౨

 

సక్కంగుందిరో ఓ బావ నీ జిల్లా - 2

సూపెడితివిరో మరి  ఊళ్లు తిప్పి నీ జిల్లా - 2

 

యునివర్సిటీకి ఫోర్టుకు ఫెమజుగాదు నా జిల్లా

బోలెడంత ప్రేమగల్లది నా తల్లిగారి జిల్లా

మర్యాదకు మారుపేరు నల్లగొండ నా జిల్లా 

మర్యాదకు మారుపెరూ... నల్లగొండ నా జిల్లా

LoL (లాఫ్ అవుట్ లౌడ్)

కుడిచేతితో ఆపరేట్ చేస్తాడు వాట్సాప్పు

ఎడమచేతిలో చూస్తే ఓ కాఫీ కప్పు

వాన్నీ పలకరించండమే ఓ పెద్ద తప్పు

ఈ టెక్నాలజీతో వచ్చిందండి మనకు పెద్ద ముప్పు!

 

24 ఘంటలు వాడి నేస్తం ఫేసుబుక్కు

4-5 సార్లు పిలిచాక ఇస్తాడొక వింత లుక్కు

రోడ్డుమీద ఎటు వెళ్తున్నాడో తెలియదు వాడికి దిక్కు

ఈ టెక్నాలజీతో తెచ్చిపెట్టిందండి మనకో పెద్ద చిక్కు!

 

అవసరమా వెళ్లిన ప్రతి చోట ఓ సెల్ఫీ ఫోటో

ప్రతి celebrity తో ఆ వెదవ పోజు ఎందుకటో

అది ఫేసుబుక్కులో పెట్టెయ్యడమో వాడి మోటో

ఈ టెక్నాలజీ మన జీవితాల్ని ఎం చేయనుందేంటో

 

రెండేళ్ల పిల్లడు ఆపరేట్ చేస్తున్నాడు ఐపాడు (iPad)

తల్లి అన్నం తినిపిస్తున్నప్పుడు అదొక్కటే వాడికి తోడు

ఆవిడేంచేస్తుంది పాపం పడలేదు వాడి గోడు

ఈ టెక్నాలజీతో మారిపోయాడండి ప్రతివాడు!

 

ఈ మధ్య చేసి చూసారా ఎవరికైనా ఓ casual  కాల్

చేస్తే గనక అవుతుంది దాని గతి వాయిస్ మెయిల్

మానేసాం మనం చెక్ చేయడం పర్సనల్ email

కొత్త టెక్నాలజీ రాగానే పాతవవుతున్నవి ‘ఫార్ సేల్’!

 

వస్తూనే వున్నాయి 2G, 3G, 4G…5G

మన వాడకానికి ప్రతి వెర్షన్ అవుతుంది ‘మాజి’

స్మార్ట్ ఫోన్ ఉన్న ప్రతివాడు ఒకటే బిజీ

ఈ టెక్నాలజీ చేస్తోంది ప్రతొక్కణ్ణి క్రేజీ!

 

9 జూన్ 2017


English Ammamma - తెలుగు మనవడు

(Script of a skit presented at American Telugu Association (ATA) Convention - 2012 Atlanta, USA. Main Stage)

 

Script and Direction - Viju Chiluveru

Ammamma - Dr. Manoj Naidu

Grandson - Theja Chennubhotla

 

Empty Stage. Announcer voice from background: ఇప్పుడు మీరు చూడబోయేది ఒక అమ్మమ్మ ఆవిడా మనువడు తేజ మధ్య జరిగే సంభాషణ. అమ్మమ్మ అమెరికా వచ్చే ముందు ఇండియాలో ఆరు నెలలు కష్టపడి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుని వస్తుంది. అలాగే, ఇక్కడేమో తేజ వాళ్ళ పరెంట్స్ ఇండియా నుండి వచ్చిన వాళ్ళతో తేజ తెలుగులో మాట్లాడాలనే పంతంతో తెలుగు బడికి పంపించి ఏదో కొంత నేర్పించారు. 

 

అమ్మమ్మ తెలుగులోనేగా మాట్లాడుతుందని తేజ, అలాగే తేజ ఇంగ్లిష్లో మాట్లాడుతుందని అమ్మమ్మ భ్రమపడ్డారు. తేజ పరెంట్స్ పెద్ద surprise ఇద్దామని ఏంటో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు.  కథ అడ్డం తిరిగింది. ఇద్దరూ ఆరునెలలు పడ్డ కష్టానికి పలితం ఏమటో మీరే చూద్దురుగాని!

 

Ammamma: How are you తేజ?

తేజ : నేను బాగున్నాను అమ్మమ్మ. మీరు బాగున్నారా?

 

A: I am fine. Oh, I am so happy. You are speaking Telugu. That's gooood. 

T: అవును అమ్మమ్మ. నేను తెలుగు నేర్చుకుంటున్నాగా

 

A: Before coming here, I went to Spoken English school, you know. Now I can speak English well. You too speak in English no?

T: ఆమ్మో! అమ్మ చంపేస్తుంది. నేను మీతో తెలుగులోనే మాట్లాడాలి. అవునూ 'బ్రోకెన్ ఇంగ్లీష్ స్కూలుకు వెళ్ళాను' అన్నారు. 'బ్రోకెన్ ఇంగ్లీష్ స్కూలు' అంటే ఏవిటి?

 

A: Not 'broken English', 'spoken English', 'spoken English'. Oh my God! Anyway, Let's continue. What's up?

T: మాట్లాడుతున్నప్పుడు మధ్యలో 'what's up' అనరు అమ్మమ్మ.  మొదట్లోనే అనేయ్యాలి.

 

A: I know, I know. OK. Tell me your school name

T: నేను Medlock Bridge స్కూల్ కు వెళ్తాను

 

A. Do you have to cross over a bridge to go to your school?

T. కాదమమ్మా నా స్కూలు పారే అది

 

A. In India, school names are nice you know. Rosary Convent, Little Flower, Daffodils schools. We don't have names of bridges and roads... OK, Ok... what's your class teacher's name?

 

T. మా క్లాసు టీచర్ పేరు Tom Morrow

A. Why don't you tell me today? Why Tomorrow?

 

T. మా టీచర్ పేరే అది అమ్మమ్మ ! 'T o m   M o r r o w'

A. We don't have such names in India. Most names are God's names you know! My teacher's name was Sitaramanjaneyula Venkata Rajashekhara Sastri.

 

T. అబ్బో అంత పొడుగు పేరా?

A. You are speaking well in Telugu. I will give you some English Words. tell me in Telugu... 

 

 

T: Abbo anta podugu pera? Palakadam Kashtam...

T అబ్బో అంత పొడుగు పేరా?

 

A. You are speaking well in Telugu. I will give you some English Words. tell me in Telugu...  OK?

T: Prayatnistaanu

 

English to Telugu

 

A: Paper

T: Mirapakaya

పెప్పేర్ కాదు paper, paper

T: Oh... Kagitham

 

A: Mother

T: Maatha

 

A: Letter

T: Aksharam

 

Telugu to English

 

A: I will give you some Telugu words. Translate it into English

T: Thappakunda

 

A: బల్ల

T: Lizard

A: Not Balli. Balla, Balla

T: Oh... Table

 

A: పిల్లో

T: అమ్మాయి

A: I thought so. 'Pillow' doesn't mean girl. It is 'Dindu' or 'Talagada'

T: రెండు ఒకే లాగ ఉంటె అమ్మాయి అనుకున్న

 

A: పాట

T: Song

 

A: గుడ్

T: Manchi

A: What is that? I did give any word to you yet...

T: మీరు గుడ్ అన్నారు కదా

 

A: అబ్బో

T: W O W

 

A: ఆట 

T: American Telugu Association

 

A: Good Job !! I thought you were going to say 'play' or 'game'

T: ఎప్పుడో అయితే 'గేమ్' అనే వాణ్ని. ఇప్పుడు మనం ATA conventionలో ఉన్నంగా. అందుకే ఆలా చెప్పా.

 

అ: ఇక నా వాళ్ళ కాదురా. నేను తెలుగులోనే మాట్లాడుతాను...

T: Me Too. I can't do it anymore... I did it only to please Mom and Dad. I am done with it.

 

Both: Let's go and eat lunch. ఆకలి దంచేస్తోంది...


ప్రకృతి - వికృతి

విజు చిలువేరు 27 జూన్ 2020 ఎప్పుడూ మనం ప్రకృతినే దోచుకుంటాం  ఇంకెప్పుడు దాన్నుండి మనం నేర్చుకుంటాం? వృక్షాల్ని నరికి అందమైన ఇల్లు కట్టాం పక్...